گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

از حمید علیمی، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ زهرا ای صدای دل شکسته زمینه ۶.۷ ۱۴:۳۶ ۵ ۵ ۱۰۱۸۲ ۷۴۸۲
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ موی تو حبل المتین واحد ۵.۵ ۱۱:۵۱ ۵ ۵ ۱۷۸۴۰ ۱۱۶۶۸
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ همه شب تا به سحر واحد ۲.۴ ۵:۰۲ ۵ ۵ ۵۵۹۸ ۴۲۲۱
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ بسته بار سفر یار جوانم شور ۲.۱ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۱۲۱۴۲ ۶۷۱۲
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ نگو منو نمی خوای شور ۳.۲ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۷۱۴۴ ۴۹۷۶
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ نمی دونم کیم آدمی خاکیم شور ۲.۴ ۵:۰۴ ۵ ۵ ۱۷۳۴۴ ۸۸۲۰
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ دل هوای قد رعنای تو دارد یا اباالفضل شور ۲.۲ ۳:۴۰ ۵ ۵ ۳۱۱۱ ۳۷۴۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ اول دفتر به نام حیدر صفدر زمینه ۳.۶ ۶:۱۴ ۵ ۵ ۵۳۰۳ ۳۵۸۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ سلام ای حضرت ام ابیها واحد ۲.۷ ۴:۴۲ ۵ ۵ ۷۲۵۴ ۵۴۳۶
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ مادر جوانم مادر کمانم واحد ۲.۷ ۴:۴۰ ۵ ۵ ۷۴۱۹ ۵۷۷۳
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ در بیابان هوس گلزار را گم کرده ام واحد ۳.۹ ۶:۴۶ ۵ ۵ ۴۰۱۴ ۳۸۶۱
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ غم نخور می برنت به کربلا شور ۵.۵ ۹:۲۵ ۶ ۶ ۶۵۵۰ ۵۳۰۳
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ قبله اهل نماز شور ۴ ۶:۵۲ ۴ ۴ ۱۵۲۴۴ ۹۳۶۰