گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

گلچین فاطمیه ۱۳۸۹

از حمید علیمی، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ زهرا ای صدای دل شکسته زمینه ۶.۷ ۱۴:۳۶ ۵ ۵ ۱۰۵۵۲ ۷۶۸۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ موی تو حبل المتین واحد ۵.۵ ۱۱:۵۱ ۵ ۵ ۱۷۹۱۲ ۱۱۸۲۲
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ همه شب تا به سحر واحد ۲.۴ ۵:۰۲ ۵ ۵ ۵۷۲۸ ۴۴۲۲
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ بسته بار سفر یار جوانم شور ۲.۱ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۱۲۳۶۴ ۶۸۹۲
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ نگو منو نمی خوای شور ۳.۲ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۷۲۷۷ ۵۱۶۴
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ نمی دونم کیم آدمی خاکیم شور ۲.۴ ۵:۰۴ ۵ ۵ ۱۷۴۸۴ ۹۰۱۰
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ دل هوای قد رعنای تو دارد یا اباالفضل شور ۲.۲ ۳:۴۰ ۵ ۵ ۳۲۰۴ ۳۹۱۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ اول دفتر به نام حیدر صفدر زمینه ۳.۶ ۶:۱۴ ۵ ۵ ۵۶۳۲ ۳۷۷۹
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ سلام ای حضرت ام ابیها واحد ۲.۷ ۴:۴۲ ۵ ۵ ۷۳۴۰ ۵۶۰۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ مادر جوانم مادر کمانم واحد ۲.۷ ۴:۴۰ ۵ ۵ ۸۶۳۳ ۶۰۷۹
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ در بیابان هوس گلزار را گم کرده ام واحد ۳.۹ ۶:۴۶ ۵ ۵ ۴۱۱۱ ۴۰۳۰
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ غم نخور می برنت به کربلا شور ۵.۵ ۹:۲۵ ۶ ۶ ۶۶۷۴ ۵۴۸۰
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۹ قبله اهل نماز شور ۴ ۶:۵۲ ۴ ۴ ۱۵۳۱۷ ۹۵۲۰