گلچین محرم ۱۳۸۹

گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج حسن خلج، ۲۸ قطعه، ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ از ره رسیده بوی محرم زمینه ۷.۳ ۷:۵۷ ۴ ۴ ۴۸۴۷ ۴۱۱۸
۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ میون کوچه هامون عطر خدا پیچیده واحد ۹.۹ ۱۰:۴۸ ۴ ۴ ۳۰۹۳ ۳۲۳۰
۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ رسیده از راه صدای پای ماه محرم مناجات ۶ ۶:۳۱ ۴ ۴ ۳۱۰۴ ۳۲۹۹
۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ شورشی در میان صحرا بود روضه ۱۶.۴ ۱۷:۴۸ ۴ ۴ ۳۶۶۹ ۶۵۴۶
۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ کجا آخر ما را آوردی سالار زینب روضه ۷.۵ ۸:۰۶ ۴ ۴ ۲۸۶۷ ۳۰۲۸
۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ عمه سادات دل بی قراره زمینه ۴.۳ ۶:۱۰ ۴ ۴ ۳۴۲۵ ۳۱۴۸
۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ کاروانی که اسمش کاروان بهشته واحد ۸.۶ ۹:۲۳ ۴ ۴ ۳۴۶۶ ۳۹۹۱
۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ همینا که سر بابامو با طبق آوردن روضه ۱۷.۷ ۱۹:۱۴ ۴ ۴ ۴۰۶۶ ۸۱۰۳
۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ بخواب رو پام مسافر قدم بزار رو چشمام واحد ۷.۷ ۸:۲۰ ۴ ۴ ۴۳۱۷ ۵۶۲۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ میل پریدن هست اما بال و پر نه روضه ۴.۷ ۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۲۲۵ ۳۵۳۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ روزی که ز دریای لبت دُر می رفت روضه ۷.۱ ۷:۴۳ ۴ ۴ ۱۷۸۴ ۵۲۶۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ توبه آدم آقا با اشک تو قبوله واحد ۱۴.۲ ۱۵:۲۴ ۴ ۴ ۲۷۳۲ ۵۰۴۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ ای فدای دل منورتان روضه ۸.۷ ۹:۲۵ ۴ ۴ ۲۳۲۰ ۶۵۹۳
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ بارون اشک چشمام می ریزه روی گونه واحد ۱۷.۵ ۱۹:۰۱ ۴ ۴ ۲۷۹۳ ۶۱۳۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ گرفتم سیزده تا شیشه عسل رو دستم روضه ۱۴.۷ ۱۶:۰۲ ۴ ۴ ۲۴۳۲ ۶۸۲۸
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ سخت برام عزیزم که بشنوم صداتو واحد ۱۹.۶ ۲۱:۲۳ ۴ ۴ ۲۳۱۲ ۶۲۸۴
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ چه فکری می کنی ای تیر روضه ۱۶.۱ ۱۷:۲۹ ۴ ۴ ۳۳۱۱ ۶۵۱۰
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ گریه نکن ای پسرم رو دست من یکم بخواب زمینه ۱۴.۸ ۱۶:۰۵ ۴ ۴ ۴۵۴۱ ۶۱۳۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ کبوتر سفیدم وقتش پر بگیری واحد ۱۳.۱ ۱۴:۱۵ ۴ ۴ ۳۹۱۵ ۶۶۶۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ جنبشی بین آسمان ها بود روضه ۱۸.۵ ۲۰:۰۸ ۴ ۴ ۲۴۶۰ ۸۵۴۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ برو به میدون پسرم دست علی یارت باشه زمینه ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۴ ۴ ۳۸۶۶ ۵۳۴۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ می خوام ببینم اما گریه امون نمیده واحد ۱۵.۲ ۱۶:۳۴ ۴ ۴ ۲۶۴۱ ۶۳۲۶
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ نه مشکی مونده برا تو نه دستی اباالفضل روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۵ ۴ ۴ ۵۲۹۴ ۷۶۱۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ قسم به اشک دخترم قسم به آه خواهرت زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۶ ۴ ۴ ۳۹۲۳ ۱۰۰۰۳
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ خروش سرد موجا به زیر گام سقام واحد ۱۵.۹ ۱۷:۱۶ ۳ ۳ ۳۳۰۲ ۵۴۸۱
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ داری میری بدون من مسافر من روضه ۱۰.۴ ۱۱:۲۰ ۴ ۴ ۴۱۸۸ ۵۵۳۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ لیلی لیلا مرا مجنون مکن روضه ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۲۴۵۵ ۴۴۵۷
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ ابری شده چشامون جونم رسید بر لب واحد ۹ ۹:۴۷ ۴ ۴ ۲۷۲۱ ۴۹۱۸