گلچین محرم ۱۳۸۹

گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج حسن خلج، ۲۸ قطعه، ۵ ساعت و ۵۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ از ره رسیده بوی محرم زمینه ۷.۳ ۷:۵۷ ۴ ۴ ۴۷۳۷ ۴۰۳۵
۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ میون کوچه هامون عطر خدا پیچیده واحد ۹.۹ ۱۰:۴۸ ۴ ۴ ۳۰۴۶ ۳۱۶۶
۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ رسیده از راه صدای پای ماه محرم مناجات ۶ ۶:۳۱ ۴ ۴ ۳۰۱۷ ۳۲۴۱
۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ شورشی در میان صحرا بود روضه ۱۶.۴ ۱۷:۴۸ ۴ ۴ ۳۶۴۷ ۶۴۹۱
۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ کجا آخر ما را آوردی سالار زینب روضه ۷.۵ ۸:۰۶ ۴ ۴ ۲۸۱۹ ۲۹۶۲
۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ عمه سادات دل بی قراره زمینه ۴.۳ ۶:۱۰ ۴ ۴ ۳۳۷۵ ۳۰۸۶
۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ کاروانی که اسمش کاروان بهشته واحد ۸.۶ ۹:۲۳ ۴ ۴ ۳۴۲۰ ۳۹۲۳
۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ همینا که سر بابامو با طبق آوردن روضه ۱۷.۷ ۱۹:۱۴ ۴ ۴ ۴۰۲۶ ۸۰۴۵
۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ بخواب رو پام مسافر قدم بزار رو چشمام واحد ۷.۷ ۸:۲۰ ۴ ۴ ۴۲۵۸ ۵۵۵۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ میل پریدن هست اما بال و پر نه روضه ۴.۷ ۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۲۱۳ ۳۴۷۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ روزی که ز دریای لبت دُر می رفت روضه ۷.۱ ۷:۴۳ ۴ ۴ ۱۷۶۳ ۵۲۰۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ توبه آدم آقا با اشک تو قبوله واحد ۱۴.۲ ۱۵:۲۴ ۴ ۴ ۲۶۸۷ ۴۹۸۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ ای فدای دل منورتان روضه ۸.۷ ۹:۲۵ ۴ ۴ ۲۳۰۵ ۶۵۲۷
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ بارون اشک چشمام می ریزه روی گونه واحد ۱۷.۵ ۱۹:۰۱ ۴ ۴ ۲۷۴۶ ۶۰۷۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ گرفتم سیزده تا شیشه عسل رو دستم روضه ۱۴.۷ ۱۶:۰۲ ۴ ۴ ۲۳۹۸ ۶۷۷۷
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ سخت برام عزیزم که بشنوم صداتو واحد ۱۹.۶ ۲۱:۲۳ ۴ ۴ ۲۲۶۵ ۶۲۳۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ چه فکری می کنی ای تیر روضه ۱۶.۱ ۱۷:۲۹ ۴ ۴ ۳۲۷۵ ۶۴۶۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ گریه نکن ای پسرم رو دست من یکم بخواب زمینه ۱۴.۸ ۱۶:۰۵ ۴ ۴ ۴۴۶۸ ۶۰۷۶
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۹ کبوتر سفیدم وقتش پر بگیری واحد ۱۳.۱ ۱۴:۱۵ ۴ ۴ ۳۸۴۶ ۶۵۹۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۹ جنبشی بین آسمان ها بود روضه ۱۸.۵ ۲۰:۰۸ ۴ ۴ ۲۴۲۷ ۸۴۹۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۹ برو به میدون پسرم دست علی یارت باشه زمینه ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۴ ۴ ۳۷۶۶ ۵۲۸۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۹ می خوام ببینم اما گریه امون نمیده واحد ۱۵.۲ ۱۶:۳۴ ۴ ۴ ۲۶۲۰ ۶۲۷۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۹ نه مشکی مونده برا تو نه دستی اباالفضل روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۵ ۴ ۴ ۵۲۰۴ ۷۵۵۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۹ قسم به اشک دخترم قسم به آه خواهرت زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۶ ۴ ۴ ۳۸۶۱ ۹۹۴۴
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۹ خروش سرد موجا به زیر گام سقام واحد ۱۵.۹ ۱۷:۱۶ ۳ ۳ ۳۲۷۴ ۵۴۲۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۹ داری میری بدون من مسافر من روضه ۱۰.۴ ۱۱:۲۰ ۴ ۴ ۴۰۹۴ ۵۴۸۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۹ لیلی لیلا مرا مجنون مکن روضه ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۲۴۲۳ ۴۴۱۸
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۹ ابری شده چشامون جونم رسید بر لب واحد ۹ ۹:۴۷ ۴ ۴ ۲۶۹۸ ۴۸۶۶