گلچین شهادت ۱۳۹۲

گلچین شهادت ۱۳۹۲

از حاج مهدی اکبری، ۴۳ قطعه، ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه امام هادی (ع) روضه ۲۲.۶ ۲۴:۳۸ ۳ ۳ ۱۴۰۷ ۱۹۵۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مونده مشتی خاکسترم زمینه ۵ ۵:۲۵ ۴ ۴ ۱۴۲۶ ۱۸۸۲
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بازم می بارم مثل ابر بهار شور ۳.۱ ۳:۱۹ ۳ ۳ ۱۷۳۲ ۲۸۹۵
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شبای حرمتو دوست دارم شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۳ ۳ ۲۱۵۱ ۲۶۸۶
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شد بهار قلب عالم از مصیبت چون خزان واحد ۶.۸ ۷:۲۵ ۳ ۳ ۵۹۳ ۱۶۰۵
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ حیدر یا حیدر ای پادشاهم واحد ۳.۸ ۴:۰۸ ۳ ۳ ۷۱۱ ۱۳۳۴
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ساقی بده باده ام مجنون و دلداده ام شور ۶ ۶:۲۹ ۲ ۲ ۹۰۷ ۱۹۱۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بزار خیال کنم هنوز کنار شش گوش توام شور ۱.۵ ۱:۳۴ ۳ ۳ ۶۸۶ ۱۷۶۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ آسمان است و زمین دور سر می گردد روضه ۶.۹ ۷:۲۸ ۳ ۳ ۹۷۱ ۱۵۷۵
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مدینه از قدیما نامهربونه با ما زمینه ۴.۵ ۴:۴۹ ۳ ۳ ۱۷۲۰ ۲۸۸۹
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ امشب دل من می گیره بهونه شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۳ ۳ ۲۵۸۱ ۵۱۲۳
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ آقاجون درد و بلات به جون من شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۲ ۲ ۲۳۲۱ ۴۱۲۹
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من صادقم عزیز آل فاطمه واحد ۴.۴ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۶۰۴ ۱۱۲۵
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مادر ببین جونم به لب اومده واحد ۵.۶ ۶:۰۵ ۲ ۲ ۷۹۳ ۱۳۳۰
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ پیکر پاره پاره زینب بی قراره شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۲ ۲ ۱۸۳۰ ۱۹۷۰
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ هوای جنگ حسین از سرم نیفتاده شور ۳.۴ ۳:۴۰ ۳ ۳ ۱۹۸۲ ۱۹۶۷
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ برکت داره آقا بزم عزاتون شور ۳ ۳:۱۲ ۲ ۲ ۶۵۵ ۱۷۱۶
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ سینه زنان زینب سردارای زمینن شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۳ ۳ ۲۵۱۹ ۴۸۱۷
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دوباره دلم پای این علم شور ۱.۸ ۱:۵۳ ۳ ۳ ۲۱۵۹ ۳۶۴۸
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ خزون گرفته بهار زینب واحد ۷.۸ ۸:۲۴ ۲ ۲ ۱۸۹۹ ۲۹۷۱
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ عشقت نذاشته مجنون نباشم شور ۲.۷ ۲:۵۶ ۲ ۲ ۱۶۴۳ ۳۷۶۶
۲۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ تو یک سره در چشم لشگر بودی و من نه روضه ۴.۶ ۴:۵۶ ۳ ۳ ۹۱۸ ۹۹۵
۲۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ قلب شیعه ها خونه باز دلم پریشونه زمینه ۵.۱ ۵:۳۲ ۳ ۳ ۲۰۵۵ ۱۹۹۹
۲۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دل در شور و شینه بارون می باره شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۳ ۳ ۲۳۲۲ ۲۶۵۷
۲۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دیوونگیم یه شهرت نوکریم عین عزت شور ۶.۵ ۷:۰۵ ۳ ۳ ۲۹۷۸ ۲۸۰۴
۲۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد واحد ۴.۶ ۴:۵۸ ۳ ۳ ۶۱۱ ۸۴۸
۲۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ نگاه چشم ترم کل صحنه ها را دید واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۶۲۷ ۸۵۶
۲۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ به دلم افتاده می خری من را واحد ۴.۱ ۴:۲۲ ۳ ۳ ۶۸۹ ۱۱۲۵
۲۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دوباره نوکر کرد یاد گذشته شور ۶ ۶:۳۰ ۳ ۳ ۱۰۷۴ ۱۴۵۱
۳۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ در جوش و خروشم واسه تو مشکی می پوشم شور ۵.۲ ۵:۳۶ ۳ ۳ ۶۲۴ ۱۲۳۹