گلچین شهادت ۱۳۹۲

گلچین شهادت ۱۳۹۲

از حاج مهدی اکبری، ۴۳ قطعه، ۳ ساعت و ۴۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه امام هادی (ع) روضه ۲۲.۶ ۲۴:۳۸ ۳ ۳ ۱۳۹۹ ۱۹۴۸
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مونده مشتی خاکسترم زمینه ۵ ۵:۲۵ ۴ ۴ ۱۳۹۵ ۱۸۷۰
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بازم می بارم مثل ابر بهار شور ۳.۱ ۳:۱۹ ۳ ۳ ۱۷۳۰ ۲۸۸۰
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شبای حرمتو دوست دارم شور ۲.۸ ۲:۵۷ ۳ ۳ ۲۱۴۱ ۲۶۷۴
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شد بهار قلب عالم از مصیبت چون خزان واحد ۶.۸ ۷:۲۵ ۳ ۳ ۵۷۹ ۱۵۹۴
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ حیدر یا حیدر ای پادشاهم واحد ۳.۸ ۴:۰۸ ۳ ۳ ۷۰۹ ۱۳۲۶
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ساقی بده باده ام مجنون و دلداده ام شور ۶ ۶:۲۹ ۲ ۲ ۸۹۴ ۱۹۰۸
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بزار خیال کنم هنوز کنار شش گوش توام شور ۱.۵ ۱:۳۴ ۳ ۳ ۶۷۶ ۱۷۵۹
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ آسمان است و زمین دور سر می گردد روضه ۶.۹ ۷:۲۸ ۳ ۳ ۹۷۱ ۱۵۷۰
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مدینه از قدیما نامهربونه با ما زمینه ۴.۵ ۴:۴۹ ۳ ۳ ۱۷۰۷ ۲۸۷۵
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ امشب دل من می گیره بهونه شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۳ ۳ ۲۵۷۶ ۵۱۱۲
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ آقاجون درد و بلات به جون من شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۲ ۲ ۲۳۲۱ ۴۱۲۱
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من صادقم عزیز آل فاطمه واحد ۴.۴ ۴:۴۶ ۲ ۲ ۶۰۴ ۱۱۱۶
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مادر ببین جونم به لب اومده واحد ۵.۶ ۶:۰۵ ۲ ۲ ۷۶۹ ۱۳۲۷
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ پیکر پاره پاره زینب بی قراره شور ۴.۲ ۴:۳۴ ۲ ۲ ۱۷۵۶ ۱۹۳۸
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ هوای جنگ حسین از سرم نیفتاده شور ۳.۴ ۳:۴۰ ۳ ۳ ۱۷۱۶ ۱۹۳۳
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ برکت داره آقا بزم عزاتون شور ۳ ۳:۱۲ ۲ ۲ ۶۵۵ ۱۷۰۳
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ سینه زنان زینب سردارای زمینن شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۳ ۳ ۲۵۰۳ ۴۸۰۹
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دوباره دلم پای این علم شور ۱.۸ ۱:۵۳ ۳ ۳ ۲۱۲۶ ۳۶۲۷
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ خزون گرفته بهار زینب واحد ۷.۸ ۸:۲۴ ۲ ۲ ۱۸۸۵ ۲۹۵۷
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ عشقت نذاشته مجنون نباشم شور ۲.۷ ۲:۵۶ ۲ ۲ ۱۶۴۳ ۳۷۶۰
۲۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ تو یک سره در چشم لشگر بودی و من نه روضه ۴.۶ ۴:۵۶ ۳ ۳ ۹۱۴ ۹۸۳
۲۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ قلب شیعه ها خونه باز دلم پریشونه زمینه ۵.۱ ۵:۳۲ ۳ ۳ ۲۰۰۹ ۱۹۸۹
۲۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دل در شور و شینه بارون می باره شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۳ ۳ ۲۳۱۳ ۲۶۴۷
۲۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دیوونگیم یه شهرت نوکریم عین عزت شور ۶.۵ ۷:۰۵ ۳ ۳ ۲۹۴۳ ۲۷۸۴
۲۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ خسته در بند غمم بال و پرم می سوزد واحد ۴.۶ ۴:۵۸ ۳ ۳ ۶۱۱ ۸۳۹
۲۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ نگاه چشم ترم کل صحنه ها را دید واحد ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۶۲۰ ۸۴۹
۲۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ به دلم افتاده می خری من را واحد ۴.۱ ۴:۲۲ ۳ ۳ ۶۸۲ ۱۱۱۲
۲۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دوباره نوکر کرد یاد گذشته شور ۶ ۶:۳۰ ۳ ۳ ۱۰۵۲ ۱۴۳۶
۳۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ در جوش و خروشم واسه تو مشکی می پوشم شور ۵.۲ ۵:۳۶ ۳ ۳ ۶۲۲ ۱۲۲۹