گلچین شهادت ۱۳۸۴

گلچین شهادت ۱۳۸۴

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۲ قطعه، ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۸۴ ای غریب بی قرینه با تو بودم از مدینه زمینه ۲.۳ ۳:۱۱ ۵ ۵ ۴۵۷۷۸ ۹۰۶۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۸۴ پستم و کثیفم و غرق گناه و رو سیاه شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۸ ۸ ۳۴۷۹۶ ۱۴۲۴۴