گلچین صفر ۱۳۸۴

گلچین صفر ۱۳۸۴

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۳ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۴ مشت خالی بودم و آدم شدم شعرخوانی ۱۳.۱ ۱۴:۱۵ ۳ ۳ ۱۷۶۲۸ ۳۰۰۶
۲ گلچین صفر ۱۳۸۴ بی تو می میرم بی تو می میرم شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۲ ۲ ۱۳۵۷۱ ۱۷۵۲۷
۳ گلچین صفر ۱۳۸۴ دیدی که رسوا شد دلم واحد ۱۰.۲ ۱۱:۰۵ ۲ ۲ ۱۳۳۸۱ ۵۷۲۹