گلچین صفر ۱۳۸۲

گلچین صفر ۱۳۸۲

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۳ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۲ از عشقت می شوم دیوانه شور ۱.۵ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۶۳۶ ۱۳۳۱
۲ گلچین صفر ۱۳۸۲ آقای مهربونم بی نام و بی نشونم شور ۲.۲ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۴۳۳۰ ۶۸۵۹
۳ گلچین صفر ۱۳۸۲ عشق رضا سرنوشت من شور ۴.۳ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۷۹۰۶ ۱۰۱۳۹