گلچین صفر ۱۳۸۲

گلچین صفر ۱۳۸۲

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۳ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۲ از عشقت می شوم دیوانه شور ۱.۵ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۴۸۷۶ ۱۸۹۹
۲ گلچین صفر ۱۳۸۲ آقای مهربونم بی نام و بی نشونم شور ۲.۲ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۶۰۱۴ ۷۶۳۰
۳ گلچین صفر ۱۳۸۲ عشق رضا سرنوشت من شور ۴.۳ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۹۳۶۳ ۱۰۹۲۵