گلچین صفر ۱۳۸۲

گلچین صفر ۱۳۸۲

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۳ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۲ از عشقت می شوم دیوانه شور ۱.۵ ۲:۰۷ ۰ ۰ ۳۴۱۱ ۱۱۹۲
۲ گلچین صفر ۱۳۸۲ آقای مهربونم بی نام و بی نشونم شور ۲.۲ ۳:۱۰ ۱ ۱ ۴۰۱۵ ۶۶۷۹
۳ گلچین صفر ۱۳۸۲ عشق رضا سرنوشت من شور ۴.۳ ۶:۱۴ ۱ ۱ ۷۵۹۹ ۹۹۶۳