گلچین رمضان ۱۳۸۲

گلچین رمضان ۱۳۸۲

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۸۲ عشقم فزون کن عقلم جنون کن واحد ۱۱.۴ ۱۲:۲۰ ۴ ۴ ۱۰۱۸۷ ۱۹۲۱۸
۲ گلچین رمضان ۱۳۸۲ این جوان کیست که در قبضه اون طوفان است واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲ ۲ ۷۹۱۸ ۸۷۸۴
۳ گلچین رمضان ۱۳۸۲ هر کسی با یاری یاره شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۲ ۲ ۷۴۹۸ ۱۵۸۷۷
۴ گلچین رمضان ۱۳۸۲ سرو و صنوبرم علی ساقی و ساغرم علی واحد ۶.۱ ۶:۳۳ ۳ ۳ ۲۳۳۵ ۱۶۶۶
۵ گلچین رمضان ۱۳۸۲ ساقی میخانه ولایی شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۴ ۴ ۶۳۷۲ ۸۰۳۴
۶ گلچین رمضان ۱۳۸۲ ره میخانه نشان من دیوانه مده شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۳ ۳ ۲۸۳۲ ۱۹۷۶
۷ گلچین رمضان ۱۳۸۲ علی غیب و شهود است علی شمع وجود است شور ۵.۵ ۷:۵۸ ۲ ۲ ۶۲۹۸ ۹۳۷۸
۸ گلچین رمضان ۱۳۸۲ الا ای تیرگی های شب روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۴ ۲ ۲ ۳۹۲۰ ۵۴۹۷
۹ گلچین رمضان ۱۳۸۲ نه لوح و نه قلم بود شور ۱۲.۱ ۱۳:۰۶ ۱ ۱ ۲۱۲۷ ۱۶۹۳