گلچین رمضان ۱۳۸۲

گلچین رمضان ۱۳۸۲

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۸۲ عشقم فزون کن عقلم جنون کن واحد ۱۱.۴ ۱۲:۲۰ ۴ ۴ ۱۰۳۶۳ ۱۹۳۳۷
۲ گلچین رمضان ۱۳۸۲ این جوان کیست که در قبضه اون طوفان است واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۲ ۲ ۸۱۶۶ ۸۹۴۴
۳ گلچین رمضان ۱۳۸۲ هر کسی با یاری یاره شور ۴.۵ ۴:۵۳ ۲ ۲ ۷۶۵۷ ۱۵۹۹۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۸۲ سرو و صنوبرم علی ساقی و ساغرم علی واحد ۶.۱ ۶:۳۳ ۳ ۳ ۲۴۰۰ ۱۷۶۱
۵ گلچین رمضان ۱۳۸۲ ساقی میخانه ولایی شور ۴.۴ ۴:۴۶ ۴ ۴ ۶۶۷۷ ۸۱۶۶
۶ گلچین رمضان ۱۳۸۲ ره میخانه نشان من دیوانه مده شور ۳.۲ ۳:۲۸ ۳ ۳ ۳۰۳۲ ۲۰۸۷
۷ گلچین رمضان ۱۳۸۲ علی غیب و شهود است علی شمع وجود است شور ۵.۵ ۷:۵۸ ۲ ۲ ۶۳۹۴ ۹۴۷۴
۸ گلچین رمضان ۱۳۸۲ الا ای تیرگی های شب روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۴ ۲ ۲ ۴۰۶۱ ۵۵۹۷
۹ گلچین رمضان ۱۳۸۲ نه لوح و نه قلم بود شور ۱۲.۱ ۱۳:۰۶ ۱ ۱ ۲۲۲۶ ۱۸۰۵