گلچین رمضان ۱۳۸۱

گلچین رمضان ۱۳۸۱

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۲ قطعه، ۱۱ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۸۱ بچه بودم که مادرم پیرن سیاه تنم می کرد شور ۵.۹ ۶:۲۰ ۱ ۱ ۲۶۸۱۱ ۶۵۰۸
۲ گلچین رمضان ۱۳۸۱ پاشیم بریم به کوفه فقط به زینب شور ۳.۸ ۵:۲۶ ۱ ۱ ۱۰۸۱۵ ۹۴۳۹