گلچین مولودی ۱۳۸۴

گلچین مولودی ۱۳۸۴

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۲ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۴ خدا به عرش و عرشیان نوشت یا علی مدد مدح ۴.۱ ۴:۲۵ ۲ ۲ ۳۸۹۴ ۱۴۴۵
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۴ خدا دیدی به سلمان آبرو داد مدح ۸.۷ ۹:۲۵ ۲ ۲ ۲۹۶۱ ۱۵۵۶