گلچین مولودی ۱۳۸۳

گلچین مولودی ۱۳۸۳

از مرحوم سید جواد ذاکر، ۲ قطعه، ۱۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۳ کعبه خواهی کن زیارت قبله محتاج را سرود ۳.۷ ۳:۵۶ ۱ ۱ ۲۵۴۷ ۱۰۵۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۳ دل من گم شده در گیسوی عباس علی سرود ۷.۸ ۸:۲۸ ۱ ۱ ۱۴۲۵ ۱۰۵۲