گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج نادر جوادی، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت زینب (س) ۱۰.۲ ۱۱:۰۵ ۰ ۰ ۸۱۳۱۹ ۲۳۱۴۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) ۸.۶ ۹:۲۳ ۰ ۰ ۹۶۳۶ ۱۰۶۷۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۷.۱ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۶۶۷۰ ۸۷۵۵
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۱۶.۲ ۱۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۶۴۱۵ ۹۸۶۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۱۷.۱ ۱۸:۴۰ ۱ ۱ ۶۰۲۶ ۷۵۲۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۶.۴ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۹۱۳۳ ۹۲۵۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۵.۱ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۶۴۸۸ ۸۳۸۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۶.۴ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۷۹۰۰ ۹۲۴۹
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت زینب (س) ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۵۵۷۷ ۶۸۶۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت علی اکبر (ع) ۷.۵ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۲۹۰۱۷ ۱۱۸۲۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۵ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۱۲۵۴۶ ۲۰۳۴۶
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۵.۴ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۷۱۱۱ ۷۸۳۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۸.۳ ۹:۰۳ ۰ ۰ ۶۵۹۷ ۷۱۸۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۶.۶ ۷:۰۹ ۱ ۱ ۷۰۵۵ ۷۴۱۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۶.۳ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۶۱۲۰ ۷۰۵۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۵.۴ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۶۹۶۵ ۷۰۶۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۷ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۶۹۷۹ ۷۶۷۹