گلچین مولودی ۱۳۹۲

گلچین مولودی ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۴۶ قطعه، ۷ ساعت و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ هر چی فرشته توی آسمونه سرود ۵.۵ ۵:۵۸ ۲ ۲ ۷۳۷۶ ۷۹۰۸
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب نشسته ام بنویسم ترانه ها مدح ۱۰.۴ ۱۱:۱۵ ۱ ۱ ۲۴۱۷ ۵۰۳۰
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بهار یه شبه نه سه ماه سرود ۷.۴ ۸:۰۳ ۲ ۲ ۲۹۰۴ ۶۸۸۵
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب علی ولیمه به اهل جهان دهد مدح ۱۱.۵ ۱۲:۳۰ ۱ ۱ ۴۶۵۸ ۱۱۹۶۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ زینب تو آرامش دنیامی تو آیینه آقامی سرود ۸ ۸:۴۳ ۲ ۲ ۱۸۸۷ ۲۶۸۳
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ تویی خورشید دربار حسین سرود ۳.۵ ۳:۴۳ ۲ ۲ ۱۷۳۷ ۲۲۰۱
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ تو اعتکافم توی میخونه سرود ۱۰.۵ ۱۱:۲۴ ۳ ۳ ۳۷۸۰ ۵۹۰۱
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ باز هم آمد شب حیران شدن مدح ۱۳.۵ ۱۴:۳۸ ۲ ۲ ۴۱۹۴ ۳۹۴۳
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب حرم خدا حرم شد سرود ۲۰.۴ ۲۲:۱۲ ۳ ۳ ۲۷۱۹ ۴۲۳۲
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ مفر بن بست ها مولا علی مولا سرود ۴.۱ ۴:۲۵ ۳ ۳ ۲۶۷۵ ۴۸۸۴
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ سجادت عرش اعلا سرود ۱۳.۴ ۱۴:۳۳ ۳ ۳ ۲۸۰۸ ۵۷۷۴
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ لال بودم مرا زبان دادند مدح ۱۲.۴ ۱۳:۲۶ ۲ ۲ ۳۱۹۳ ۴۵۶۹
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شیدایی آخر بن بست در میخونه در باغه سرود ۹.۴ ۱۰:۰۹ ۲ ۲ ۲۷۲۳ ۵۰۲۱
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ تو سینه ها امشب حرارت عشقه سرود ۸.۲ ۸:۵۳ ۲ ۲ ۲۲۰۴ ۶۳۱۴
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ می خوام از عشق فدا بشم برات سرود ۴.۷ ۵:۰۲ ۳ ۳ ۸۳۳۲ ۱۰۴۳۷
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ این من و این حال پریشانیم مدح ۱۵.۳ ۱۶:۳۹ ۳ ۳ ۳۹۶۲ ۷۳۹۶
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ چشم به راه بهار آدما مثل بید می لرزیدند سرود ۱۵.۸ ۱۷:۱۰ ۲ ۲ ۴۸۶۵ ۸۳۸۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ از عربده ام پر شده میخانه ام امشب مدح ۳.۹ ۴:۰۹ ۲ ۲ ۴۶۸۵ ۹۹۰۵
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شب می و ساغر شب دل و دلبر مدح ۲ ۲:۰۷ ۲ ۲ ۳۵۷۰ ۳۴۰۵
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دل منو آوردی به عالم بالا سرود ۳.۲ ۳:۲۸ ۳ ۳ ۲۴۲۷ ۳۱۰۴
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ با خوب و بد گدا می سازه سرود ۷.۲ ۷:۴۹ ۲ ۲ ۲۱۲۴ ۴۴۸۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ای عشق ببین حال پریشانی ما را مدح ۲۰.۶ ۲۲:۲۳ ۲ ۲ ۲۵۸۵ ۳۱۴۸
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ آی عاقلا اگه جای من باشید می دونید سرود ۵.۹ ۶:۲۱ ۲ ۲ ۲۲۵۵ ۴۱۹۹
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ عمری غبار حضرت معصومه ایم ما مدح ۱۰.۲ ۱۱:۰۵ ۲ ۲ ۲۴۶۷ ۳۳۶۲
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ اذن دخول حرم تو یا زینبه سرود ۳.۷ ۴:۰۰ ۳ ۳ ۳۲۵۶ ۴۱۵۱
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ مولاتی معصومه سرود ۸.۹ ۹:۳۹ ۳ ۳ ۱۶۸۸ ۳۴۷۸
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ پیمونه جونم شد لب به لب یار سرود ۸.۳ ۹:۰۲ ۰ ۰ ۴۲۱ ۶۷۹
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ آسمان می خواند امشب قدسیان دف می زنند مدح ۱۲.۱ ۱۳:۱۱ ۲ ۲ ۳۹۰۳ ۳۶۴۵
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بیا که دعوتی به این جشن عروسی سرود ۴.۵ ۴:۴۹ ۲ ۲ ۱۳۲۵۶ ۵۹۷۳
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شد سرود رو لبامون با یه قلب بی قرار سرود ۵.۴ ۵:۴۸ ۳ ۳ ۳۵۶۵۲ ۹۷۹۵