گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۶۳ قطعه، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو فاطمه می آید و حیدر نمی آید جلو روضه ۵.۸ ۶:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۵۵۶۳ ۱۲۷۹۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد زمینه ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۱ ۱۱ ۹۵۰۷ ۱۳۰۳۷
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کار مشکل ساز شد واحد ۳ ۳:۱۲ ۱۱ ۱۱ ۳۳۲۵ ۷۶۱۳
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سوزم و سازم ناید ز درون فریادم واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳۳۰۱ ۱۳۴۸۰
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۹.۵ ۱۰:۲۰ ۹ ۹ ۲۱۷۵ ۵۸۱۷
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات روضه ۷ ۷:۳۶ ۱۰ ۱۰ ۲۹۱۵ ۶۷۴۷
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو روضه ۳.۴ ۳:۳۸ ۸ ۸ ۶۷۱۴ ۸۵۱۸
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبا که گریه می کنی گریم می گیره زمینه ۶.۲ ۶:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۴۰۹۸ ۱۲۷۷۱
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اون داغ بی بهونه واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۱۰ ۱۰ ۲۴۱۰ ۱۰۸۲۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه حرم تو روی سرمه حسین شور ۵.۸ ۶:۱۸ ۱۱ ۱۱ ۴۲۹۳ ۱۳۸۰۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ هوای شهر بهاری ولی غم انگیز است مناجات ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۱۱ ۱۱ ۱۶۵۶ ۵۷۹۳
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بال من رو به آسمان باز است روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۹ ۹ ۳۰۱۹ ۱۳۲۷۶
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کاش می مردم نمی دیدم حال مادرم پریشونه زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۰۵ ۶۲۲۹
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ به لبانم سخن نمی آید روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۰ ۳ ۳ ۵۱۸۶ ۹۵۰۸
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تا رفتی جا موندم تو خیمه ها زمینه ۸.۹ ۹:۳۸ ۱۰ ۱۰ ۲۴۳۵ ۶۷۰۹
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ زحمت عمه هامو کم کن باباجون واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۸ ۸ ۳۵۶۵ ۶۰۴۰
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۷.۷ ۸:۲۱ ۹ ۹ ۲۵۱۱ ۷۰۶۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در کنده شد از جا روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۹ ۹ ۴۱۱۲ ۱۵۳۶۸
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مادرم فاطمه ست این حرف خود زهراست زمینه ۷.۱ ۷:۴۷ ۹ ۹ ۲۷۵۲ ۸۲۵۸
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۹ ۹ ۲۹۰۴ ۸۱۰۸
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۹ ۹ ۴۳۵۸ ۱۵۷۷۶
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ما بهر ولای تو خریدیم بلا را مناجات ۱۰.۳ ۱۱:۰۹ ۹ ۹ ۱۸۰۴ ۵۳۵۴
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ باز کابوس سراغ پسری آمده است روضه ۱۲ ۱۳:۰۵ ۸ ۸ ۳۵۱۰ ۸۸۴۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دیگه حرفام اشاره ست زمینه ۸.۳ ۹:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۷۶۷ ۷۰۱۵
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مرغ پریده دلم خدا خدا خدا کند واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۱۰ ۱۰ ۲۲۹۵ ۶۶۴۹
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دل تنگیام مونس زخمای دل دیروزه شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۱۰ ۱۰ ۳۶۲۱ ۱۳۸۰۲
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مانده در افسوس این عالم روضه ۲۰.۱ ۲۱:۵۴ ۹ ۹ ۲۱۹۹ ۶۸۶۸
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تو تو بستری دلگیرم زمینه ۷.۲ ۷:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۷۵۲۸ ۱۴۰۱۳
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کم می خوریم غصه دنیای بی تو را مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱۰ ۱۰ ۲۹۹۰ ۸۹۳۵
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ نشسته ام که بگریم به پشت در مادر روضه ۱۰.۳ ۱۱:۱۱ ۱۰ ۱۰ ۴۹۲۷ ۱۱۹۷۶
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شب اومده می دونم زمینه ۵.۶ ۶:۰۶ ۱۰ ۱۰ ۴۶۴۲ ۱۱۸۹۶
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بیش از این سوختن نمی خواهم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۹ ۹ ۲۷۴۹ ۸۰۳۷
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱۱ ۱۱ ۲۹۹۱ ۷۴۸۴
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه کبودی و خراش گریه کن علی واحد ۳ ۳:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۰۹۱ ۸۴۹۸
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناباورانه آمد از راه کوه باور روضه ۲۳.۳ ۲۵:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۷۷ ۵۳۳۳
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گل نیلوفرم یاس پرپرم زمینه ۶.۸ ۷:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۵۱۵۴ ۶۲۲۳
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ پیش ما گریه می کنی بانو شور ۲.۷ ۲:۵۳ ۹ ۹ ۲۱۴۷ ۶۵۲۵
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ این بارون همیشگی اول فاطمیه ها روضه ۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۲۳ ۱۴۲۶
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دود بود و دود بود و دود بود روضه ۴.۴ ۴:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۲۲۶۲ ۱۸۱۲
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه شلوغ و کوچه پر از دود زمینه ۸.۴ ۹:۰۹ ۸ ۸ ۹۵۵۴ ۳۱۵۹
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲۱۶ ۱۶۳۸
۴۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مثل هر روز مادرم برخواست روضه ۱۷.۶ ۱۹:۰۹ ۹ ۹ ۱۵۲۵ ۱۲۹۶
۴۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه باریک و روز روشن بود و زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۹ ۹ ۶۴۲۸ ۳۲۴۴
۴۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناگهان بال و پرم آتش گرفت واحد ۲.۶ ۲:۴۴ ۷ ۷ ۱۱۶۸۹ ۲۹۷۳
۴۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۷ ۷:۳۷ ۹ ۹ ۱۳۶۰ ۱۵۷۷
۴۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳۷۱ ۱۶۳۸
۴۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ انگار که چشمان تو را خواب گرفته روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۲ ۱۰ ۱۰ ۲۸۳۱ ۳۱۷۷
۴۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ خدا به خیر کنه مادر یه جوریه زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۷ ۷ ۶۵۴۲ ۲۷۴۳
۴۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من شور ۳.۸ ۴:۰۲ ۹ ۹ ۲۶۴۶۵ ۷۳۵۶
۵۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۱۰ ۱۰ ۵۴۴۷۶ ۱۵۷۸۰
۵۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روی تو تلالوء خود مادره شور ۵.۱ ۵:۲۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲۱۲ ۱۸۵۵