گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۶۳ قطعه، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو فاطمه می آید و حیدر نمی آید جلو روضه ۵.۸ ۶:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۵۵۹۷ ۱۲۸۸۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد زمینه ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۱ ۱۱ ۱۰۰۵۳ ۱۳۲۳۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کار مشکل ساز شد واحد ۳ ۳:۱۲ ۱۱ ۱۱ ۳۳۶۱ ۷۶۹۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سوزم و سازم ناید ز درون فریادم واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳۳۷۲ ۱۳۵۷۲
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۹.۵ ۱۰:۲۰ ۹ ۹ ۲۱۹۷ ۵۸۸۷
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات روضه ۷ ۷:۳۶ ۱۰ ۱۰ ۳۰۱۰ ۶۸۴۷
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو روضه ۳.۴ ۳:۳۸ ۸ ۸ ۶۸۰۶ ۸۵۸۶
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبا که گریه می کنی گریم می گیره زمینه ۶.۲ ۶:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۴۱۶۰ ۱۲۸۸۵
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اون داغ بی بهونه واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۱۰ ۱۰ ۲۴۴۴ ۱۰۹۰۵
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه حرم تو روی سرمه حسین شور ۵.۸ ۶:۱۸ ۱۱ ۱۱ ۴۴۱۸ ۱۳۹۰۰
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ هوای شهر بهاری ولی غم انگیز است مناجات ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۱۱ ۱۱ ۱۶۹۰ ۵۸۶۵
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بال من رو به آسمان باز است روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۹ ۹ ۳۰۴۲ ۱۳۳۲۷
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کاش می مردم نمی دیدم حال مادرم پریشونه زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۵۰ ۶۳۰۴
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ به لبانم سخن نمی آید روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۰ ۳ ۳ ۵۲۸۸ ۹۵۶۵
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تا رفتی جا موندم تو خیمه ها زمینه ۸.۹ ۹:۳۸ ۱۰ ۱۰ ۲۵۷۰ ۶۸۰۶
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ زحمت عمه هامو کم کن باباجون واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۸ ۸ ۳۶۲۲ ۶۱۲۷
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۷.۷ ۸:۲۱ ۹ ۹ ۲۵۲۶ ۷۱۳۴
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در کنده شد از جا روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۹ ۹ ۴۱۱۵ ۱۵۴۳۹
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مادرم فاطمه ست این حرف خود زهراست زمینه ۷.۱ ۷:۴۷ ۹ ۹ ۲۸۹۹ ۸۳۷۰
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۹ ۹ ۲۹۲۳ ۸۱۷۸
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۹ ۹ ۴۴۰۸ ۱۵۸۴۶
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ما بهر ولای تو خریدیم بلا را مناجات ۱۰.۳ ۱۱:۰۹ ۹ ۹ ۱۸۲۲ ۵۴۱۶
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ باز کابوس سراغ پسری آمده است روضه ۱۲ ۱۳:۰۵ ۸ ۸ ۳۵۷۶ ۸۹۱۲
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دیگه حرفام اشاره ست زمینه ۸.۳ ۹:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۹۰۹ ۷۱۰۰
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مرغ پریده دلم خدا خدا خدا کند واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۱۰ ۱۰ ۲۳۸۴ ۶۷۲۱
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دل تنگیام مونس زخمای دل دیروزه شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۱۰ ۱۰ ۳۶۳۹ ۱۳۸۸۵
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مانده در افسوس این عالم روضه ۲۰.۱ ۲۱:۵۴ ۹ ۹ ۲۲۷۱ ۶۹۳۶
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تو تو بستری دلگیرم زمینه ۷.۲ ۷:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۸۱۴۴ ۱۴۲۵۸
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کم می خوریم غصه دنیای بی تو را مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱۰ ۱۰ ۳۰۳۸ ۸۹۹۶
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ نشسته ام که بگریم به پشت در مادر روضه ۱۰.۳ ۱۱:۱۱ ۱۰ ۱۰ ۴۹۶۲ ۱۲۰۵۳
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شب اومده می دونم زمینه ۵.۶ ۶:۰۶ ۱۰ ۱۰ ۴۷۲۷ ۱۲۰۰۲
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بیش از این سوختن نمی خواهم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۹ ۹ ۲۷۷۹ ۸۱۲۹
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱۱ ۱۱ ۳۰۴۴ ۷۵۵۵
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه کبودی و خراش گریه کن علی واحد ۳ ۳:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۱۳۴ ۸۵۸۵
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناباورانه آمد از راه کوه باور روضه ۲۳.۳ ۲۵:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۱۱۵ ۵۴۰۲
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گل نیلوفرم یاس پرپرم زمینه ۶.۸ ۷:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۵۴۰۸ ۶۳۵۵
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ پیش ما گریه می کنی بانو شور ۲.۷ ۲:۵۳ ۹ ۹ ۲۱۸۹ ۶۶۱۵
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ این بارون همیشگی اول فاطمیه ها روضه ۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۹۰ ۱۵۰۶
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دود بود و دود بود و دود بود روضه ۴.۴ ۴:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۲۵۲۹ ۱۹۴۹
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه شلوغ و کوچه پر از دود زمینه ۸.۴ ۹:۰۹ ۸ ۸ ۱۰۱۷۹ ۳۳۵۰
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۰ ۱۰ ۱۴۴۶ ۱۷۹۲
۴۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مثل هر روز مادرم برخواست روضه ۱۷.۶ ۱۹:۰۹ ۹ ۹ ۱۶۱۹ ۱۳۷۶
۴۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه باریک و روز روشن بود و زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۹ ۹ ۷۵۴۳ ۳۵۱۵
۴۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناگهان بال و پرم آتش گرفت واحد ۲.۶ ۲:۴۴ ۷ ۷ ۱۱۹۷۱ ۳۰۶۴
۴۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۷ ۷:۳۷ ۹ ۹ ۱۵۰۹ ۱۶۷۲
۴۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳۹۶ ۱۶۹۹
۴۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ انگار که چشمان تو را خواب گرفته روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۲ ۱۰ ۱۰ ۲۹۸۱ ۳۲۶۲
۴۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ خدا به خیر کنه مادر یه جوریه زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۷ ۷ ۷۰۲۲ ۲۸۸۶
۴۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من شور ۳.۸ ۴:۰۲ ۹ ۹ ۲۹۶۳۷ ۸۰۱۹
۵۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۱۰ ۱۰ ۵۹۲۹۱ ۱۶۹۲۲
۵۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روی تو تلالوء خود مادره شور ۵.۱ ۵:۲۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲۲۹ ۱۹۴۴