گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۶۳ قطعه، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو فاطمه می آید و حیدر نمی آید جلو روضه ۵.۸ ۶:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۵۵۷۰ ۱۲۸۳۷
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد زمینه ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۱ ۱۱ ۹۶۳۰ ۱۳۰۸۶
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کار مشکل ساز شد واحد ۳ ۳:۱۲ ۱۱ ۱۱ ۳۳۴۵ ۷۶۴۸
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سوزم و سازم ناید ز درون فریادم واحد ۱.۹ ۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۳۳۲۹ ۱۳۵۱۹
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۹.۵ ۱۰:۲۰ ۹ ۹ ۲۱۸۰ ۵۸۴۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات روضه ۷ ۷:۳۶ ۱۰ ۱۰ ۲۹۷۳ ۶۷۹۳
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در نمی آید جلو روضه ۳.۴ ۳:۳۸ ۸ ۸ ۶۷۳۲ ۸۵۴۷
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبا که گریه می کنی گریم می گیره زمینه ۶.۲ ۶:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۴۱۰۷ ۱۲۸۰۹
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اون داغ بی بهونه واحد ۷.۱ ۷:۴۲ ۱۰ ۱۰ ۲۴۱۹ ۱۰۸۵۹
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه حرم تو روی سرمه حسین شور ۵.۸ ۶:۱۸ ۱۱ ۱۱ ۴۳۰۶ ۱۳۸۴۹
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ هوای شهر بهاری ولی غم انگیز است مناجات ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۱۱ ۱۱ ۱۶۷۶ ۵۸۲۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بال من رو به آسمان باز است روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۵ ۹ ۹ ۳۰۲۵ ۱۳۲۹۶
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کاش می مردم نمی دیدم حال مادرم پریشونه زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۳۱ ۶۲۶۰
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ به لبانم سخن نمی آید روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۰ ۳ ۳ ۵۲۵۱ ۹۵۲۸
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تا رفتی جا موندم تو خیمه ها زمینه ۸.۹ ۹:۳۸ ۱۰ ۱۰ ۲۴۵۱ ۶۷۴۱
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ زحمت عمه هامو کم کن باباجون واحد ۵.۳ ۵:۴۴ ۸ ۸ ۳۵۷۲ ۶۰۷۴
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۷.۷ ۸:۲۱ ۹ ۹ ۲۵۱۵ ۷۰۹۲
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در کنده شد از جا روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۹ ۹ ۴۱۱۳ ۱۵۴۰۴
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مادرم فاطمه ست این حرف خود زهراست زمینه ۷.۱ ۷:۴۷ ۹ ۹ ۲۸۳۵ ۸۳۱۱
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۹ ۹ ۲۹۱۷ ۸۱۳۹
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۹ ۹ ۴۳۶۴ ۱۵۸۰۵
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ما بهر ولای تو خریدیم بلا را مناجات ۱۰.۳ ۱۱:۰۹ ۹ ۹ ۱۸۱۱ ۵۳۷۸
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ باز کابوس سراغ پسری آمده است روضه ۱۲ ۱۳:۰۵ ۸ ۸ ۳۵۵۸ ۸۸۷۶
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دیگه حرفام اشاره ست زمینه ۸.۳ ۹:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۸۲۲ ۷۰۴۷
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مرغ پریده دلم خدا خدا خدا کند واحد ۴.۴ ۴:۴۱ ۱۰ ۱۰ ۲۳۰۹ ۶۶۸۱
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دل تنگیام مونس زخمای دل دیروزه شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۱۰ ۱۰ ۳۶۲۴ ۱۳۸۳۴
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مانده در افسوس این عالم روضه ۲۰.۱ ۲۱:۵۴ ۹ ۹ ۲۲۰۶ ۶۸۹۵
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تو تو بستری دلگیرم زمینه ۷.۲ ۷:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۷۷۱۵ ۱۴۰۸۸
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کم می خوریم غصه دنیای بی تو را مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱۰ ۱۰ ۳۰۰۷ ۸۹۶۲
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ نشسته ام که بگریم به پشت در مادر روضه ۱۰.۳ ۱۱:۱۱ ۱۰ ۱۰ ۴۹۴۴ ۱۲۰۱۲
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شب اومده می دونم زمینه ۵.۶ ۶:۰۶ ۱۰ ۱۰ ۴۶۵۶ ۱۱۹۴۰
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بیش از این سوختن نمی خواهم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۹ ۹ ۲۷۴۹ ۸۰۷۹
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۱۱ ۱۱ ۳۰۱۴ ۷۵۱۴
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه کبودی و خراش گریه کن علی واحد ۳ ۳:۱۳ ۱۰ ۱۰ ۳۱۰۴ ۸۵۳۸
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناباورانه آمد از راه کوه باور روضه ۲۳.۳ ۲۵:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۰۸۴ ۵۳۶۲
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گل نیلوفرم یاس پرپرم زمینه ۶.۸ ۷:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۵۲۶۳ ۶۲۷۷
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ پیش ما گریه می کنی بانو شور ۲.۷ ۲:۵۳ ۹ ۹ ۲۱۵۲ ۶۵۶۳
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ این بارون همیشگی اول فاطمیه ها روضه ۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۵۸ ۱۴۵۸
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دود بود و دود بود و دود بود روضه ۴.۴ ۴:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۲۳۵۶ ۱۸۶۸
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه شلوغ و کوچه پر از دود زمینه ۸.۴ ۹:۰۹ ۸ ۸ ۹۷۷۲ ۳۲۳۹
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۰ ۱۰ ۱۲۶۳ ۱۶۹۱
۴۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مثل هر روز مادرم برخواست روضه ۱۷.۶ ۱۹:۰۹ ۹ ۹ ۱۵۵۰ ۱۳۲۹
۴۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه باریک و روز روشن بود و زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۹ ۹ ۶۸۱۰ ۳۳۳۸
۴۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناگهان بال و پرم آتش گرفت واحد ۲.۶ ۲:۴۴ ۷ ۷ ۱۱۷۱۳ ۳۰۰۵
۴۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۷ ۷:۳۷ ۹ ۹ ۱۳۷۴ ۱۶۱۲
۴۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳۷۹ ۱۶۶۷
۴۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ انگار که چشمان تو را خواب گرفته روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۲ ۱۰ ۱۰ ۲۸۹۰ ۳۲۰۹
۴۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ خدا به خیر کنه مادر یه جوریه زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۷ ۷ ۶۶۷۳ ۲۷۸۹
۴۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من شور ۳.۸ ۴:۰۲ ۹ ۹ ۲۷۸۴۱ ۷۶۴۲
۵۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۱۰ ۱۰ ۵۶۸۹۵ ۱۶۳۵۹
۵۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روی تو تلالوء خود مادره شور ۵.۱ ۵:۲۹ ۱۰ ۱۰ ۱۲۱۷ ۱۸۹۶