گلچین رمضان ۱۳۹۱

گلچین رمضان ۱۳۹۱

از حاج محمود کریمی، ۱۷ قطعه، ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۹۱ کیستی ای بی گمان علت خلقت جهان روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۵ ۱ ۱ ۳۸۴۵ ۶۸۱۹
۲ گلچین رمضان ۱۳۹۱ با آتش غم حیدری آتش گرفته روضه ۳.۶ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۴۰۲۹ ۷۳۳۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۹۱ شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود زمینه ۲.۶ ۲:۴۵ ۱ ۱ ۲۵۷۰ ۴۱۶۱
۴ گلچین رمضان ۱۳۹۱ من راهیم امشب عباس بیا بابا زمینه ۵.۷ ۶:۱۱ ۱ ۱ ۳۱۱۳ ۷۳۴۳
۵ گلچین رمضان ۱۳۹۱ بالت اگر افتاد پرت ضربه نخورد واحد ۱.۵ ۱:۳۲ ۱ ۱ ۳۱۹۹ ۶۳۲۰
۶ گلچین رمضان ۱۳۹۱ مجمع الحسناتی واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۱ ۱ ۲۸۱۴ ۵۲۳۳
۷ گلچین رمضان ۱۳۹۱ بیا که ناز تو را با دلم خریدارم مناجات ۵.۸ ۶:۱۳ ۱ ۱ ۳۸۷۸ ۵۱۲۷
۸ گلچین رمضان ۱۳۹۱ یک مرد تنهای غریبه روضه ۵.۲ ۵:۳۶ ۲ ۲ ۲۴۷۵ ۲۴۱۴
۹ گلچین رمضان ۱۳۹۱ عاقبت همنشین دلتنگی روضه ۳.۱ ۳:۱۷ ۱ ۱ ۲۲۰۹ ۴۳۴۷
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۹۱ مجمع الحسناتی زمینه ۷.۴ ۷:۵۹ ۱ ۱ ۲۸۷۰ ۵۹۲۷
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۹۱ شکسته شد دلم از دست روزگار آقا مناجات ۵.۴ ۵:۵۱ ۱ ۱ ۳۶۹۹ ۴۶۹۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۹۱ همان شاهین میزان سعادت روضه ۱۰.۳ ۱۱:۰۸ ۱ ۱ ۱۸۴۶ ۲۶۰۵
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۹۱ آسمون دلم تیره و تاره واحد ۴ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۲۸۹۹ ۴۸۴۱
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۹۱ صدا داره میاد کاشکی میشد نری روضه ۳.۵ ۳:۴۸ ۱ ۱ ۴۳۰۴ ۵۷۶۰
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۹۱ می خوام بیام تا کوفه تا حال شما رو ببینم روضه ۶.۸ ۷:۱۹ ۱ ۱ ۴۲۸۸ ۹۵۷۲
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۹۱ روی لبای مولا امشب مددی زهرا زمینه ۶.۳ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۲۵۴۵ ۴۳۳۵