گلچین مولودی ۱۳۹۱

گلچین مولودی ۱۳۹۱

از حاج محمود کریمی، ۴۲ قطعه، ۷ ساعت و ۲ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دریای عشق همدم ساحل نمی شود مدح ۵.۴ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۳۲۲۴ ۴۷۰۳
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ شب شب مستیمونه سرود ۸.۳ ۹:۰۰ ۱ ۱ ۳۸۵۷ ۲۸۰۵۳
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ بین شک کردگان اگر انداخت مدح ۱.۸ ۱:۵۵ ۱ ۱ ۲۵۶۹ ۵۹۶۴
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ تا که سر مشق عشق املا شد مدح ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۱ ۱ ۲۷۴۱ ۳۸۴۴
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ ای به فدایت همه جان جهان مدح ۶.۳ ۶:۴۸ ۲ ۲ ۲۱۵۰ ۴۳۷۴
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ اگه می خوای بمونی تو خونه حیدر سرود ۱۳.۷ ۱۴:۵۵ ۲ ۲ ۳۶۱۷ ۱۰۳۰۱
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ با من چه کردی ای ساقی دیوانه و خرابم من سرود ۶.۴ ۶:۵۵ ۲ ۲ ۳۵۴۰ ۶۲۶۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ امشب لبالب می شود دخل همه خمارها مدح ۱۴.۶ ۱۵:۵۲ ۲ ۲ ۲۵۱۳۳ ۱۶۹۱۲
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ تو میای و همه دردامون دوا میشه سرود ۸.۵ ۹:۱۰ ۱ ۱ ۴۹۰۵ ۹۷۵۰
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ مصباح نور جلوه گر ماه یا علی مدح ۱۳.۹ ۱۵:۱۰ ۲ ۲ ۳۹۸۸ ۲۴۸۳۰
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ چشمام سمت پنجره ها سرود ۲.۴ ۲:۳۴ ۲ ۲ ۲۵۳۵ ۵۰۸۲
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ از بی کرونه ناپیدا از بین خونه خدای یکتا سرود ۷ ۷:۳۳ ۲ ۲ ۲۰۵۱ ۱۱۴۶۵
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ آمدی مستجابمان کردی مدح ۹.۱ ۹:۵۵ ۲ ۲ ۲۱۶۶ ۵۱۷۵
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عرش خدا ایوونت سرود ۵.۹ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۳۰۳۰ ۱۸۵۵۲
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ ای خماران در میخانه سرود ۹.۸ ۱۰:۴۰ ۱ ۱ ۱۷۶۷ ۴۶۱۵
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ ای گل رعنای حسین علی علی سرود ۱۲.۴ ۱۳:۲۶ ۱ ۱ ۲۱۱۰ ۴۸۳۸
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ از شوق امشب دیده زمزم شد مدح ۷.۴ ۸:۰۳ ۱ ۱ ۴۱۳۰ ۸۵۳۳
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ علی الاعظم علی الاعلی علی الاکبر سرود ۱۰.۶ ۱۱:۲۹ ۱ ۱ ۲۲۳۰ ۳۶۷۸
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ مثل شروع یک جریان در مسیر رود مدح ۱۱.۸ ۱۲:۴۸ ۱ ۱ ۲۳۲۸ ۵۹۷۵
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ لبم مشغول آل یاسین سرود ۷.۴ ۷:۵۸ ۲ ۲ ۳۵۱۴ ۷۶۰۰
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دلبری که خرید دل ها را مدح ۹.۲ ۹:۵۶ ۲ ۲ ۱۳۰۷۲ ۱۳۱۳۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ امشب چشمام مثل بارونه سرود ۶.۴ ۶:۵۷ ۲ ۲ ۵۱۹۷ ۷۰۶۴
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ چو شهر علم نبی گشت در علی بشود مدح ۵.۱ ۵:۳۱ ۲ ۲ ۲۳۷۵ ۳۳۵۴
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ ای تاج تو اومده از سوی خالق سرود ۸.۹ ۹:۳۷ ۲ ۲ ۴۳۷۴ ۴۸۵۰
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ پر مروارید شوق تو صدف های دریا سرود ۱۰.۱ ۱۱:۰۱ ۱ ۱ ۱۶۲۸ ۳۲۷۹
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ محشری کرده به پا شور فراخوان حسن مدح ۱۱.۱ ۱۲:۰۵ ۱ ۱ ۱۳۳۰ ۳۲۲۰
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ سر رسوایی دارم تب بالایی دارم سرود ۱۰.۶ ۱۱:۳۰ ۲ ۲ ۲۶۰۹ ۳۶۰۴
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ در اومده ماه شبای فاطمه سرود ۷.۷ ۸:۱۷ ۲ ۲ ۱۹۴۵ ۵۶۷۷
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ سرشار از ترانه یک رود جاریم مدح ۱۳.۴ ۱۴:۳۲ ۱ ۱ ۱۳۹۸ ۳۰۲۰
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ لالایی کوثر کوثر سرود ۱۲ ۱۳:۰۴ ۳ ۳ ۲۸۹۷ ۵۷۱۳