گلچین فاطمیه ۱۳۸۸

گلچین فاطمیه ۱۳۸۸

از حمید علیمی، ۱۰ قطعه، ۵۶ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ شبای فاطمیه این دل من منوره شور ۳.۹ ۴:۱۲ ۵ ۵ ۱۱۸۰ ۱۲۳۹
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ منو یک سینه پر شراره شور ۶.۷ ۷:۱۷ ۵ ۵ ۸۸۳ ۱۱۷۳
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ رفتی و بی تو زندگی دیگه معنا نداره زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۸ ۵ ۵ ۱۲۹۱ ۱۲۹۴
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ می گیره دلم از غم غربت مدینه شور ۳.۷ ۳:۵۹ ۵ ۵ ۹۱۱۵ ۶۱۱۹
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ ارباب آقام آقام آقام آقام شور ۳.۹ ۴:۰۹ ۵ ۵ ۱۷۶۸۸ ۵۴۹۲
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ پای گذار یک دمی به روی دیده های من زمینه ۵.۲ ۵:۳۷ ۵ ۵ ۳۰۶۳ ۳۲۹۷
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ خورشید و مدح تو از این ذره روا نیست شور ۵.۳ ۵:۴۲ ۵ ۵ ۲۱۸۱ ۲۶۰۴
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ علی با حق و حق با گرد او گردد هماره واحد ۳.۳ ۳:۳۰ ۵ ۵ ۲۰۶۲ ۲۴۱۹
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ داغ تو داده بر من و چون اشک و آه را واحد ۳.۳ ۳:۳۲ ۵ ۵ ۱۹۹۰ ۲۴۵۵
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۸۸ ای پدر رفتی و دل محزون است شور ۷.۴ ۸:۰۱ ۴ ۴ ۲۶۹۰ ۲۹۴۸