گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج حسن خلج، ۲۵ قطعه، ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ توی بستر نفس هام به آخر رسیده روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۵ ۵ ۵۲۴۱ ۳۲۲۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ در بهارم خزون می می زنه رنگ زردی روضه ۴.۸ ۵:۱۳ ۵ ۵ ۱۹۷۵ ۲۴۸۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ الا اهل ولا شده وقت عزا زمینه ۴.۸ ۵:۱۰ ۶ ۶ ۲۷۳۴ ۲۶۳۵
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ نشستم کربلا را جور دیگر دیدم این دفعه روضه ۱۸.۲ ۱۹:۵۲ ۶ ۶ ۳۳۷۹ ۲۹۵۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ رسیده قافله حسینم وا حسین زمینه ۵.۵ ۵:۵۹ ۵ ۵ ۲۰۹۲ ۲۲۱۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشمامو بستم آروم شکستم روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۰ ۵ ۵ ۳۵۹۸ ۲۹۱۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ جارو زدم بابا خونه رو با این موهام زمینه ۱۰.۴ ۱۱:۲۰ ۶ ۶ ۵۴۴۲ ۳۰۴۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دید خود را در کنار نور و نار روضه ۲۴.۲ ۲۶:۲۰ ۵ ۵ ۱۲۶۸ ۱۸۷۴
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ با اینکه من بدم نکن آقا ردم زمینه ۵.۷ ۶:۱۳ ۵ ۵ ۴۴۵۸ ۲۴۳۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تا ستاره بارونه مثل چشم پرخونت زمینه ۱۱.۲ ۱۲:۱۰ ۵ ۵ ۷۵۷ ۱۳۷۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ یادگار برادر عموتو صدا کن روضه ۶.۷ ۷:۱۳ ۵ ۵ ۱۲۷۵ ۱۵۹۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تا نمردم از داغ تو پاشو از روی خاکا زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۵ ۵ ۹۷۵ ۱۴۸۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ این رنگ زرد تو می کشه منو آخر زمینه ۵.۶ ۶:۰۱ ۸ ۸ ۱۶۸۸ ۱۷۵۴
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ با همون تیری که سقا رو زدن واحد ۹.۳ ۱۰:۰۷ ۵ ۵ ۲۰۱۳ ۱۸۸۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفس نفس زد تیرا رو پس زد روضه ۱۴.۲ ۱۵:۲۷ ۵ ۵ ۱۹۵۰ ۱۸۶۱
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ میری و می زاری بین دشمنا تنهام زمینه ۶.۸ ۷:۲۳ ۶ ۶ ۱۵۸۳ ۱۹۴۲
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ پیش چشای ترم قدم بزن پسرم زمینه ۵ ۵:۲۴ ۶ ۶ ۱۳۹۷ ۱۶۸۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شدم گرفتار پاشو علمدار روضه ۹.۶ ۱۰:۲۷ ۵ ۵ ۴۳۸۷ ۲۵۴۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ساقی خیمه امو امید لشکر تو زمینه ۳.۳ ۳:۳۵ ۵ ۵ ۱۱۵۴ ۱۴۸۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ پاشو زمینه خورده از رو سینه صحرا زمینه ۶.۲ ۶:۴۳ ۶ ۶ ۱۳۹۷ ۱۵۷۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می میرم از غمت روضه ۶.۳ ۶:۴۷ ۵ ۵ ۱۱۸۲ ۱۵۸۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو شب عاشورا آسمون عزاداره زمینه ۶.۴ ۶:۵۵ ۵ ۵ ۱۱۴۶ ۱۶۶۲
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خورشید می خواهد تو را در یاد بسپارد روضه ۱۵.۹ ۱۷:۱۸ ۵ ۵ ۶۵۵ ۱۳۴۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بار دیگر سر لبالب شور شد روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۴ ۵ ۵ ۷۹۶ ۱۴۳۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ چون قوم بنی اسد رسیدند روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۷ ۴ ۴ ۲۴۱۰ ۱۷۸۷