گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج حسن خلج، ۲۵ قطعه، ۴ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ توی بستر نفس هام به آخر رسیده روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۵ ۵ ۵۲۱۲ ۳۱۸۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ در بهارم خزون می می زنه رنگ زردی روضه ۴.۸ ۵:۱۳ ۵ ۵ ۱۹۳۵ ۲۴۳۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ الا اهل ولا شده وقت عزا زمینه ۴.۸ ۵:۱۰ ۶ ۶ ۲۷۰۹ ۲۵۷۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ نشستم کربلا را جور دیگر دیدم این دفعه روضه ۱۸.۲ ۱۹:۵۲ ۶ ۶ ۳۲۹۱ ۲۸۷۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ رسیده قافله حسینم وا حسین زمینه ۵.۵ ۵:۵۹ ۵ ۵ ۲۰۴۸ ۲۱۶۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشمامو بستم آروم شکستم روضه ۱۲.۷ ۱۳:۵۰ ۵ ۵ ۳۴۷۳ ۲۸۴۳
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ جارو زدم بابا خونه رو با این موهام زمینه ۱۰.۴ ۱۱:۲۰ ۶ ۶ ۵۰۹۹ ۲۹۱۷
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ دید خود را در کنار نور و نار روضه ۲۴.۲ ۲۶:۲۰ ۵ ۵ ۱۲۴۶ ۱۸۱۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ با اینکه من بدم نکن آقا ردم زمینه ۵.۷ ۶:۱۳ ۵ ۵ ۴۳۳۸ ۲۳۵۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تا ستاره بارونه مثل چشم پرخونت زمینه ۱۱.۲ ۱۲:۱۰ ۵ ۵ ۷۵۱ ۱۳۲۵
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ یادگار برادر عموتو صدا کن روضه ۶.۷ ۷:۱۳ ۵ ۵ ۱۲۱۰ ۱۵۳۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تا نمردم از داغ تو پاشو از روی خاکا زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۵ ۵ ۹۵۴ ۱۴۳۳
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ این رنگ زرد تو می کشه منو آخر زمینه ۵.۶ ۶:۰۱ ۸ ۸ ۱۶۵۰ ۱۷۰۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ با همون تیری که سقا رو زدن واحد ۹.۳ ۱۰:۰۷ ۵ ۵ ۱۹۶۶ ۱۸۲۲
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفس نفس زد تیرا رو پس زد روضه ۱۴.۲ ۱۵:۲۷ ۵ ۵ ۱۸۸۰ ۱۸۰۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ میری و می زاری بین دشمنا تنهام زمینه ۶.۸ ۷:۲۳ ۶ ۶ ۱۵۵۲ ۱۸۶۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ پیش چشای ترم قدم بزن پسرم زمینه ۵ ۵:۲۴ ۶ ۶ ۱۳۲۹ ۱۶۳۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شدم گرفتار پاشو علمدار روضه ۹.۶ ۱۰:۲۷ ۵ ۵ ۴۰۹۸ ۲۴۷۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ساقی خیمه امو امید لشکر تو زمینه ۳.۳ ۳:۳۵ ۵ ۵ ۱۱۲۶ ۱۴۰۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ پاشو زمینه خورده از رو سینه صحرا زمینه ۶.۲ ۶:۴۳ ۶ ۶ ۱۳۵۴ ۱۵۲۳
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ می میرم از غمت روضه ۶.۳ ۶:۴۷ ۵ ۵ ۱۱۵۹ ۱۵۳۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو شب عاشورا آسمون عزاداره زمینه ۶.۴ ۶:۵۵ ۵ ۵ ۱۱۲۲ ۱۶۱۸
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خورشید می خواهد تو را در یاد بسپارد روضه ۱۵.۹ ۱۷:۱۸ ۵ ۵ ۶۵۲ ۱۲۹۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بار دیگر سر لبالب شور شد روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۴ ۵ ۵ ۷۷۶ ۱۳۹۶
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ چون قوم بنی اسد رسیدند روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۷ ۴ ۴ ۲۳۳۲ ۱۷۴۴