گلچین مولودی ۱۳۸۸

گلچین مولودی ۱۳۸۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۲۳ قطعه، ۳ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ بی نظیر و بی قرینه پسر ام بنینه سرود ۶.۲ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۲۲۱۱ ۱۸۰۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دل خدایی شده با لطف امیر کربلایی سرود ۵.۷ ۶:۱۲ ۳ ۳ ۵۱۰۶ ۴۳۲۳
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ از ازل ممنون توام سرود ۱۱ ۱۱:۵۵ ۲ ۲ ۲۹۱۲ ۱۶۳۹
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ولادت حضرت حیدره سرود ۱۸.۳ ۱۹:۵۸ ۳ ۳ ۶۸۵۱ ۴۹۷۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند سرود ۲.۷ ۲:۵۲ ۲ ۲ ۶۵۶۶ ۶۱۹۳
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دم نبود و آدم نبود و عالم نبود علی بود سرود ۴.۷ ۵:۰۶ ۳ ۳ ۳۹۳۶ ۴۳۸۰
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۸ هر که دل داد به تو میل به دنیا نکند سرود ۳.۳ ۳:۳۱ ۳ ۳ ۳۶۷۹ ۳۵۴۷
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۸ نور می باره نقل گهواره او ماه و ستاره سرود ۱۰.۱ ۱۱:۰۰ ۳ ۳ ۴۳۰۹ ۳۹۴۶
۹ گلچین مولودی ۱۳۸۸ عیسی کجاست تا که ببیند مقام تو سرود ۳.۵ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۴۱۶۶ ۴۱۰۷
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۸۸ غرق شعف خونه حیدر سرود ۸ ۸:۴۲ ۳ ۳ ۴۷۴۳ ۴۳۸۶
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دلم هوای می و میخونه داره سرود ۶.۳ ۶:۵۲ ۲ ۲ ۲۵۰۶ ۱۷۲۳
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ به صاحب سفره امشب دل سپردم شور ۸.۱ ۸:۴۹ ۲ ۲ ۳۰۹۰ ۱۹۲۳
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شب غصه ها سحر شد سرود ۹.۵ ۱۰:۱۶ ۳ ۳ ۸۳۴۴ ۶۴۱۰
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۸۸ همه میخانه به صف سرود ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۳ ۳ ۴۰۹۲ ۴۹۹۲
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ستاره می باره از آسمون امشب دوباره سرود ۷.۳ ۷:۵۷ ۲ ۲ ۲۶۴۱ ۲۴۰۶
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۸۸ جلوه کنان ماه و ستاره سرود ۹.۳ ۱۰:۰۷ ۳ ۳ ۷۷۳۴ ۷۴۶۹
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۸۸ گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا سرود ۹.۴ ۱۰:۱۳ ۳ ۳ ۸۵۹۶ ۵۹۵۴
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شور و شادی به پا شد شب ولا سرود ۴.۷ ۵:۰۲ ۳ ۳ ۳۹۸۳ ۳۹۴۸
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۸۸ مرتضی امیر دلهاست سرود ۷.۲ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۶۳۳۸ ۵۶۵۷
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۸۸ عاشقا بیایید شب شب غدیره سرود ۳.۸ ۴:۰۶ ۳ ۳ ۵۴۳۸ ۶۴۶۰
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ماه می خنده دور گهوارش داره دخیل می بنده سرود ۶.۱ ۶:۳۷ ۲ ۲ ۱۶۷۵ ۱۹۴۷
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شب جنون باده لبالبه سرود ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۵۵۶۶ ۷۷۰۷
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شده بیت العلی مرکز شور و شعف سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۳ ۳ ۱۸۵۴ ۱۹۹۱