گلچین مولودی ۱۳۸۸

گلچین مولودی ۱۳۸۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۲۳ قطعه، ۳ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ بی نظیر و بی قرینه پسر ام بنینه سرود ۶.۲ ۶:۴۵ ۲ ۲ ۲۳۹۰ ۲۰۹۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دل خدایی شده با لطف امیر کربلایی سرود ۵.۷ ۶:۱۲ ۳ ۳ ۵۱۹۶ ۴۵۹۳
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ از ازل ممنون توام سرود ۱۱ ۱۱:۵۵ ۲ ۲ ۳۰۸۰ ۱۸۸۲
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ولادت حضرت حیدره سرود ۱۸.۳ ۱۹:۵۸ ۳ ۳ ۷۱۵۲ ۵۲۷۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند سرود ۲.۷ ۲:۵۲ ۲ ۲ ۶۹۶۰ ۶۴۶۳
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دم نبود و آدم نبود و عالم نبود علی بود سرود ۴.۷ ۵:۰۶ ۳ ۳ ۴۱۰۳ ۴۶۶۶
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۸ هر که دل داد به تو میل به دنیا نکند سرود ۳.۳ ۳:۳۱ ۳ ۳ ۳۷۹۶ ۳۷۷۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۸ نور می باره نقل گهواره او ماه و ستاره سرود ۱۰.۱ ۱۱:۰۰ ۳ ۳ ۴۵۹۲ ۴۲۰۶
۹ گلچین مولودی ۱۳۸۸ عیسی کجاست تا که ببیند مقام تو سرود ۳.۵ ۳:۴۲ ۳ ۳ ۴۳۰۸ ۴۳۷۸
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۸۸ غرق شعف خونه حیدر سرود ۸ ۸:۴۲ ۳ ۳ ۴۹۲۳ ۴۶۷۳
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ دلم هوای می و میخونه داره سرود ۶.۳ ۶:۵۲ ۲ ۲ ۲۶۵۰ ۱۹۴۹
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ به صاحب سفره امشب دل سپردم شور ۸.۱ ۸:۴۹ ۲ ۲ ۳۲۷۸ ۲۲۲۲
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شب غصه ها سحر شد سرود ۹.۵ ۱۰:۱۶ ۳ ۳ ۸۴۷۵ ۶۶۷۴
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۸۸ همه میخانه به صف سرود ۱۲.۳ ۱۳:۲۳ ۳ ۳ ۴۲۸۸ ۵۲۲۸
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ستاره می باره از آسمون امشب دوباره سرود ۷.۳ ۷:۵۷ ۲ ۲ ۳۰۱۸ ۲۶۶۲
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۸۸ جلوه کنان ماه و ستاره سرود ۹.۳ ۱۰:۰۷ ۳ ۳ ۸۱۰۷ ۷۷۵۲
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۸۸ گل نرگس بیا ای گل نرگس بیا سرود ۹.۴ ۱۰:۱۳ ۳ ۳ ۱۲۵۱۸ ۶۵۹۳
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شور و شادی به پا شد شب ولا سرود ۴.۷ ۵:۰۲ ۳ ۳ ۴۲۰۴ ۴۲۳۲
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۸۸ مرتضی امیر دلهاست سرود ۷.۲ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۶۵۲۶ ۵۹۴۱
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۸۸ عاشقا بیایید شب شب غدیره سرود ۳.۸ ۴:۰۶ ۳ ۳ ۵۶۲۳ ۶۷۱۳
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۸۸ ماه می خنده دور گهوارش داره دخیل می بنده سرود ۶.۱ ۶:۳۷ ۲ ۲ ۱۸۲۱ ۲۱۸۱
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شب جنون باده لبالبه سرود ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۵۷۵۴ ۷۹۶۸
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۸۸ شده بیت العلی مرکز شور و شعف سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۳ ۳ ۲۰۱۱ ۲۲۱۹