گلچین شهادت ۱۳۸۸

گلچین شهادت ۱۳۸۸

از جواد مقدم، ۸ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۸۸ امام دل شکسته ام زندون شده خونه من واحد ۲.۴ ۲:۳۳ ۵ ۵ ۷۸۷۰ ۶۵۴۲
۲ گلچین شهادت ۱۳۸۸ نشسته ام بنویسم حرم حرم بانو واحد ۱۶.۵ ۱۷:۵۵ ۵ ۵ ۶۸۵۴ ۵۹۱۷
۳ گلچین شهادت ۱۳۸۸ مسلم توام حسین جان ولیکن درمونده زمینه ۴.۲ ۴:۳۰ ۵ ۵ ۸۴۴۰ ۶۵۸۲
۴ گلچین شهادت ۱۳۸۸ دل بی قرارم تا منو تاییدم کنه حضرت زهرا واحد ۴.۶ ۴:۵۵ ۵ ۵ ۱۶۹۷۵ ۶۷۶۹
۵ گلچین شهادت ۱۳۸۸ کربلا ای حرمتت بالاتر از بیت الحرام واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۵ ۵ ۳۳۷۰ ۳۰۰۵
۶ گلچین شهادت ۱۳۸۸ شد آرزوی قلبی من کرب و بلایت واحد ۴.۳ ۴:۳۶ ۵ ۵ ۱۴۹۵۱ ۵۹۳۱
۷ گلچین شهادت ۱۳۸۸ منو تنها گذاشتی پرکشیدی شور ۴.۱ ۴:۲۵ ۵ ۵ ۷۱۵۷ ۴۲۲۷
۸ گلچین شهادت ۱۳۸۸ من منتقم خون حسینم شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۶ ۶ ۱۱۶۳۹ ۵۹۶۴