آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

از الحاج أحمد باوي، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شعاتب زماني ۷.۳ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۱۸۲۵ ۱۹۳۲
۲ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ مستشفى للإسلام ۵.۷ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۹۰ ۱۳۸۴
۳ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ ظلام وحزن ۷.۵ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۹۲۱ ۱۲۴۶
۴ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ كربلاء ۲.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۲۱۳ ۱۷۲۸
۵ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شبه الكرار ۷.۸ ۱۱:۱۷ ۰ ۰ ۹۲۲ ۱۲۹۱
۶ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حسين ۵.۵ ۷:۵۴ ۰ ۰ ۱۱۶۹ ۱۴۰۴
۷ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حيدر يا حيدر ۵.۶ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۱۵۹۷ ۱۵۶۸
۸ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ جواب ۳.۴ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۲۵ ۱۴۵۰