آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

از الحاج أحمد باوي، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شعاتب زماني ۷.۳ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۸۹ ۱۸۲۸
۲ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ مستشفى للإسلام ۵.۷ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۵۰ ۱۲۶۸
۳ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ ظلام وحزن ۷.۵ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۸۸۴ ۱۱۴۸
۴ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ كربلاء ۲.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۶۹ ۱۶۰۳
۵ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شبه الكرار ۷.۸ ۱۱:۱۷ ۰ ۰ ۸۷۶ ۱۱۷۸
۶ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حسين ۵.۵ ۷:۵۴ ۰ ۰ ۱۱۵۱ ۱۳۰۰
۷ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حيدر يا حيدر ۵.۶ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰۶ ۱۴۶۱
۸ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ جواب ۳.۴ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۹۸۵ ۱۳۳۹