آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

از الحاج أحمد باوي، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ نعت زينب ۱۱.۴ ۱۲:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۳۸ ۱۷۰۹
۲ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اجينا ۸.۳ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۹۴۱ ۱۳۱۶
۳ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ لو الزم ظهري ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۸۳۱ ۱۱۳۶
۴ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اي دماء ۸.۳ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۸۴۳ ۱۲۲۹
۵ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ ضامي ۱۱ ۱۱:۵۷ ۰ ۰ ۷۶۹ ۱۰۵۴
۶ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اه يبني ۴.۷ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۹۶۰ ۱۲۶۸
۷ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ زينب حايره ۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۸۸۱ ۱۲۴۲