آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

از الحاج أحمد باوي، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ نعت زينب ۱۱.۴ ۱۲:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۰۶ ۱۷۷۵
۲ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اجينا ۸.۳ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۹۴۶ ۱۳۷۰
۳ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ لو الزم ظهري ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۸۳۷ ۱۱۸۸
۴ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اي دماء ۸.۳ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۸۴۵ ۱۲۷۸
۵ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ ضامي ۱۱ ۱۱:۵۷ ۰ ۰ ۷۷۳ ۱۱۰۸
۶ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اه يبني ۴.۷ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۹۶۴ ۱۳۲۱
۷ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ زينب حايره ۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۸۹۱ ۱۲۹۴