آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸

از الحاج أحمد باوي، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۳ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ نعت زينب ۱۱.۴ ۱۲:۲۵ ۰ ۰ ۲۰۲۱ ۱۸۲۸
۲ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اجينا ۸.۳ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۹۵۷ ۱۴۱۵
۳ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ لو الزم ظهري ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۸۴۳ ۱۲۳۳
۴ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اي دماء ۸.۳ ۹:۰۰ ۰ ۰ ۸۴۶ ۱۳۱۹
۵ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ ضامي ۱۱ ۱۱:۵۷ ۰ ۰ ۷۷۴ ۱۱۵۷
۶ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ اه يبني ۴.۷ ۵:۰۷ ۰ ۰ ۹۶۷ ۱۳۶۸
۷ آلبوم اي دماء | محرم ۱۴۲۸ زينب حايره ۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۸۹۶ ۱۳۴۶