گلچین صفر ۱۳۸۷

گلچین صفر ۱۳۸۷

از حاج سید مهدی میرداماد، ۶ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۷ حسین بده به دلم لیاقت دوباره واحد ۳.۵ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۲۰۶۹ ۱۰۰۱
۲ گلچین صفر ۱۳۸۷ دلم برا حرمت پر می زنه شور ۳.۱ ۳:۱۷ ۱ ۱ ۶۴۶۹ ۲۰۵۶
۳ گلچین صفر ۱۳۸۷ دو ماهه دارم سینه می زنم برا ارباب بی کفن شور ۵.۸ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۸۴۸ ۶۹۴
۴ گلچین صفر ۱۳۸۷ غریب حسین غریب حسین شور ۲.۲ ۲:۲۳ ۰ ۰ ۶۷۲ ۶۰۱
۵ گلچین صفر ۱۳۸۷ چرا جدا شده از بدن دست تو زمینه ۹.۲ ۹:۵۷ ۰ ۰ ۸۷۲ ۶۹۹
۶ گلچین صفر ۱۳۸۷ هر چه بهتر تنت از دور که پیدا میشد واحد ۹ ۹:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۲۳ ۸۳۹