آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱

آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱

از الحاج أباذر الحلواجي، ۸ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ لباس الذنوب ۱۰.۱ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۱۰۰۳ ۲۲۹۵
۲ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ وحي الثمالي ۱۰.۳ ۷:۲۵ ۰ ۰ ۵۰۰ ۱۳۱۴
۳ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ يوزرسيف ۱۱.۵ ۸:۲۱ ۱ ۱ ۵۶۱ ۱۴۹۱
۴ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ الأسماء الحسنى ۶.۸ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۷۲۰ ۱۴۰۶
۵ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ شهر رمضان ۹.۲ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۷۶۱ ۱۶۹۳
۶ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ سجدة الشكر ۹.۲ ۶:۳۸ ۰ ۰ ۵۶۷ ۱۵۲۷
۷ آلبوم نداء | رمضان ۱۴۳۱ Forgive Me ۷.۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۵۴۵ ۱۵۹۰