بارها روی تو را دیدم

بارها روی تو را دیدم

از جواد مقدم، ۱ قطعه، ۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ بارها روی تو را دیدم بارها روی تو را دیدم ... ۷.۵ ۸:۱۰ ۳۶ ۳۶ ۲۱۳۹۳۹ ۱۲۴۰۶۸