آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

از عبدالأمير البلادي، ۸ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ فاز الشهيد ۸ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۲۵۱۶ ۳۰۹۹
۲ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ آل أمية ۹ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۷۳۵ ۲۵۸۴
۳ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ وين الزوّار ۷.۵ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۸۱۵ ۲۱۲۱
۴ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ يا خويه ۱۰.۹ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۲۳ ۲۶۶۷
۵ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ لا تنازل ۹.۵ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۱۶۵۲ ۱۸۹۲
۶ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ نياشين البطل ۱۱.۱ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۲۰ ۱۷۶۳
۷ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ حسين ثارالله | فارسی ، عربی ۷.۲ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۲۹۶۵ ۳۵۸۳
۸ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ الله أكبر ۱۱.۴ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۵۷۱ ۱۷۳۴