گلچین مولودی ۱۳۹۱

گلچین مولودی ۱۳۹۱

از حاج مهدی مختاری، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۶.۳ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۱۶۱۴ ۱۵۱۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ درد بدید دوا رو داریم شور ۲ ۲:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۲۳ ۱۴۴۱
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ باز دوباره دارم می بارم شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۶۹ ۱۳۱۴
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشق و جنون آغاز می کنم سرود ۶.۶ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۶۴ ۱۷۶۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشقا که عشق الستند حالی داره شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۲۳۳۳ ۵۶۵۷
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ توی دلا شور و غوغا ستاره می باره تو دنیا سرود ۴.۲ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۱۷۷۵ ۴۲۵۳
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ امشب از اون شب های نابه سرود ۲.۹ ۳:۰۳ ۱ ۱ ۱۸۰۴ ۳۹۶۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشق و جنون آغاز می کنم با ذکر یا حیدر سرود ۳.۶ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۱۱۵ ۳۳۳۶
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ هوا بارونه بارونه بارونه شور ۴.۱ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۷۸۸۳ ۳۰۶۶
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دل من زار زاره بی قراره شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۲۳۴۶ ۲۴۶۱
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ گر چه سرم خاک قدوم دلبره سرود ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۵۴۷ ۱۳۰۲
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ من که تو رو توی قلبم دارم سرود ۷.۲ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۲۸۸۲ ۳۹۱۳
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دلم خوش است که میلاد اکبر لیلاست شعرخوانی ۱۰.۲ ۱۱:۰۷ ۰ ۰ ۱۲۹۶ ۱۷۲۶