گلچین مولودی ۱۳۹۱

گلچین مولودی ۱۳۹۱

از حاج مهدی مختاری، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۶.۳ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۱۶۸۷ ۱۶۵۰
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ درد بدید دوا رو داریم شور ۲ ۲:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۱۵۸۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ باز دوباره دارم می بارم شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۰ ۰ ۱۰۹۴ ۱۴۵۰
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشق و جنون آغاز می کنم سرود ۶.۶ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۹۳ ۱۹۰۴
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشقا که عشق الستند حالی داره شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۲۳۶۲ ۵۷۷۸
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ توی دلا شور و غوغا ستاره می باره تو دنیا سرود ۴.۲ ۴:۳۴ ۱ ۱ ۱۸۱۳ ۴۳۸۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ امشب از اون شب های نابه سرود ۲.۹ ۳:۰۳ ۱ ۱ ۱۸۶۸ ۴۱۰۹
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ عشق و جنون آغاز می کنم با ذکر یا حیدر سرود ۳.۶ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۱۶۳ ۳۴۶۰
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ هوا بارونه بارونه بارونه شور ۴.۱ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۸۵۸۴ ۳۳۴۲
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دل من زار زاره بی قراره شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۲۳۷۸ ۲۵۹۷
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ گر چه سرم خاک قدوم دلبره سرود ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۱۵۷۶ ۱۴۳۱
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ من که تو رو توی قلبم دارم سرود ۷.۲ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۲۹۲۴ ۴۰۳۸
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ دلم خوش است که میلاد اکبر لیلاست شعرخوانی ۱۰.۲ ۱۱:۰۷ ۰ ۰ ۱۳۲۸ ۱۸۴۷