گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از .، ۱۴ قطعه، ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شب آمد و پسرت آمدم برار سری روضه ۸.۶ ۹:۱۷ ۴ ۴ ۳۲۵۴ ۷۰۷۴
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چشم های مدینه منتظر است روضه ۱۴.۶ ۱۵:۵۱ ۴ ۴ ۲۶۶۱ ۸۸۸۱
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۶.۴ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۶۵۹۹۲ ۲۱۴۶۴
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ خیز ای جانباز مجروح علی زمینه ۴.۳ ۴:۳۶ ۴ ۴ ۲۷۶۶ ۵۸۴۵
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چه کرد آه و چه بد کرد دست من با من روضه ۹.۱ ۹:۵۰ ۴ ۴ ۳۰۳۴ ۶۲۰۵
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای بستری بیمار من وی شمع شام تار من روضه ۱۰.۹ ۱۱:۴۸ ۴ ۴ ۲۸۹۸ ۸۸۵۲
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ پیرم مکن ز داغ خود ای جوان من روضه ۳.۹ ۴:۰۸ ۴ ۴ ۴۴۹۲ ۷۳۰۹
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شراره بود و در و دود بود و هیزم بود روضه ۲۳.۳ ۲۵:۲۳ ۵ ۵ ۱۹۹۱۲ ۵۳۹۴۳
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ اصغر که به چهره از عطش رنگ نداشت روضه ۹.۷ ۱۰:۳۳ ۴ ۴ ۴۰۸۵ ۸۵۷۳
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادر بیا ما رو دعا کن یا زهرا زمینه ۸.۶ ۹:۱۷ ۴ ۴ ۱۱۸۹۲ ۳۳۱۷۷
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گوشه خانه نشستم چه کنم یا فاطمه واحد ۷.۳ ۷:۵۷ ۴ ۴ ۴۸۷۹ ۸۰۴۱
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ سلام ای همه هستیم فدات روضه ۱۶.۹ ۱۸:۲۷ ۴ ۴ ۵۳۸۱ ۱۰۵۸۰
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بیمار چندین روزه این خانه دارد روضه ۱۹.۹ ۲۱:۴۳ ۴ ۴ ۳۷۳۲ ۹۳۳۱
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ خدا قلب ما را به هم آشنا کرد روضه ۳.۶ ۳:۵۵ ۳ ۳ ۲۸۹۹ ۶۵۵۶