گلچین مولودی ۱۳۹۱

گلچین مولودی ۱۳۹۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۱۹ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۱ آی جوونا همگی خدا رو ببینید سرود ۷.۳ ۷:۵۴ ۱ ۱ ۲۹۸۲ ۶۰۳۴
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۱ کسی که از دنیا بی نیازه اهل رازه سرود ۴.۶ ۴:۵۷ ۱ ۱ ۳۰۶۵ ۴۰۹۹
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۱ مستمو مستی شده بهونه سرود ۶.۶ ۷:۰۹ ۴ ۴ ۳۸۲۴ ۱۳۶۱۸
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۱ چشمه چشمه دل زلال سرود ۴.۲ ۴:۲۹ ۹ ۹ ۱۷۴۶ ۱۷۴۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۱ آیه های توحیده روی لبای خورشیده سرود ۶ ۶:۲۷ ۱ ۱ ۴۱۷۹ ۱۰۲۴۶
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۱ آسمون رویایی شده سرود ۴.۶ ۴:۵۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳۱۲ ۱۸۶۰
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۱ قصه عشق دوباره زنده شده سرود ۴.۵ ۴:۵۳ ۱۰ ۱۰ ۱۶۲۸ ۲۱۰۷
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۱ افتخار نوکریت آبرومه سرود ۲.۷ ۲:۵۳ ۱۰ ۱۰ ۱۷۶۱ ۱۷۹۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۱ حلقه می زنه اشک شوق تو نگاه بی تاب ما سرود ۵.۱ ۵:۳۱ ۳ ۳ ۵۸۷۹ ۱۵۲۶۱
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۱ چشم دلتو وا کن تا ببینی آسمونو سرود ۸.۵ ۹:۱۵ ۱۰ ۱۰ ۱۷۰۹ ۲۴۶۳