میلاد حضرت علی اکبر (ع)
هر دلی شیداست ایزد را بگوید یا علی
دیشب از عشق چشم من تر بود
تا عکس ضریحو بغل می کنم
ای که از هر نفست نغمه هو می ریزد
دوباره بی سامونم بازم دلدادم امشب
علی بن حیدری دل ما رو می بری
ستاره منور سرو و صنوبر
تا عکس ضریحو بغل می کنم
هر کی پیش تو خاکه
همه در حیرتم امشب
ستاره منور سرو و صنوبر