ایام فاطمیه
سر پروردگار یا زهرا
حبیبة الله مادر دنیا
صبح بی غروبی مادر چقدر تو خوبی
السلام ای ثمر عمر پیمبر زهرا
علی جان دل شب کفن کن مرا
نام تو را نوشتم و پشت جهان شکست
پشت در انصار با خون جگر رفت
بود و نبود من ای همه تار و پود من
مگه قرار نبود قرار هم باشیم
علی جان دل شب کفن کن مرا
زهرا شبونه شکسته غرورم