مناجات الهی
حتی اگر نبخشد این چشم تر می ارزد
از ما جفا بسیار دیدی و وفا نه
گفتی که گنه کنی به دوزخ برمت
باز کن درب منم منم یا رب
از گرد ره رسیده ام و آخر شب است
رسیده دل خسته عبد پریشونت
بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله
الهي مذ لجأت أليك
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی
ألف حكاية
ربّي معي